SVARBI INFORMACIJA

APIE TAI, KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ

Paskutinė atnaujinimo data:  2022-11-21

UAB „Dakus“ (arba tiesiog „Bendrovė“ ar „mes“) saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Savo bendrovėje mes vadovaujamės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (angl. General Data Protection Regulation, toliau – GDPR)[1] bei kitų duomenų apsaugos teisės aktų keliamais reikalavimais Jūsų informacijos apsaugai. Šis pranešimas pateikia išsamesnę informaciją apie tai.

  1. Ką rasiu šioje politikoje?

Šioje politikoje rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, Jums naudojantis internetiniu tinklalapiu www.pasilaiciaipc.lt bei Pašilaičiai PC socialinių tinklų paskyromis (pvz., Facebook, Instagram ir pan.). Tai yra Jums svarbu – prašome atidžiai susipažinti su pateikiama informacija.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ši Privatumo politika įsigalioja iš karto po jos paskelbimo šiame internetiniame tinklalapyje ir gali būti periodiškai keičiama. Atsižvelgiant į tai, prašome Jūsų periodiškai apsilankyti Bendrovės interneto tinklalapyje, adresu www.pasilaiciaipc.lt, ir perskaityti ten skelbiamą aktualiausią politikos versiją.

UAB „Dakus“ (duomenų valdytojas)

Mūsų įmonės kodas yra: 304311382

Mūsų registruotos buveinės adresas: Kaunas, Vasarvietės g. 19A

Mūsų adresas korespondencijai: Kaunas, Partizanų g. 15A

Mūsų el. pašto adresas: info@pasilaiciaipc.lt

Mūsų tel. Nr.: +370 698 11898

Nr.Kodėl Jūs renkate informaciją apie mane?Kada man tai aktualu?Kokią informaciją apie mane renkate?Kodėl turite teisę rinkti mano informaciją?Kiek laiko naudojate ar saugote informaciją apie mane?
3.1Nes pateikiate mums klausimą, prašymą ar skundą naudodamasis elektroninėmis ryšio priemonėmis.Kai Jūs domitės Prekybos centro teikiamomis paslaugomis, turite nusiskundimų, prašymų, užklausų ir/ar siekiate pateikti ir/ar sužinoti kitą Jums aktualią informaciją.Vardas ir pavardė (jeigu juos pateikiate), elektroninio pašto adresas, pranešimo gavimo laikas, pranešimo turinys ir  atsakymas į pranešimą.Turime teisėtą interesą (atsakyti į Jūsų klausimus, išnagrinėti Jūsų prašymus ar skundus) (GDPR 6 str. 1 d. f p.).Paprasti elektroniniai laiškai, kuriais klausiate teisiškai neįpareigojančios informacijos yra saugomi ne ilgiau, kaip 1 metus po paskutinio kontakto elektroniniu paštu.   Tuo atveju, kai pateikiate mums skundą, pretenziją ar kitą teisinę reikšmę turintį dokumentą, jį saugome 3 metus.  
3.2Nes administruojame savo socialinius tinklus (pvz., Facebook, Instagram).Kai paliekate komentarus po mūsų įrašais, pasidalinate mūsų įrašais, paspaudžiate „patinka“, „sekti“ ar kitaip sureaguojate į mūsų įrašus (įskaitant informaciją apie tai, kada pradėjote sekti ar pamėgote Pašilaičiai PC socialinio tinklo paskyrą), atsiuntėte mums žinutę, palikote atsiliepimą arba įvertinimą, sudalyvavote organizuojamame konkurse.Vardas ir pavardė, kontaktinė informacija (pvz., elektroninio pašto adresas), Jūsų nuotrauka, Jūsų mums siųstos žinutės su priedais, komunikacijos su mumis istorija (įskaitant žinučių turinį, bei jų gavimo/pateikimo laiką) bei kiti duomenys, kuriuos mums pateikiate (pvz., vykdydami mūsų organizuojamų konkursų sąlygas)Turime Jūsų sutikimą, kurį davėte, prisijungę prie socialinio tinklo (GDPR 6 str. 1 d. a p.).Duomenis saugome 10 metų.
3.3Nes galime dalyvauti su Jumis susijusiuose teisiniuose procesuose.Tik tuo atveju, jei tapsime šalimi teismo ar kituose teisiniuose procesuose, su kuriais esate susijęs/susijusi.Visa aukščiau paminėta informacija, Jums siųsti dokumentai ir jų priedai, Jūsų pateikti dokumentai ir jų priedai, procesiniai dokumentai, teismų nutartys, nutarimai, sprendimai.

Informacija apie nusikalstamas veikas ir apkaltinamuosius nuosprendžius.
Turime teisėtą interesą (apginti Bendrovės teises teisiniuose procesuose) (GDPR 6 str. 1 d. f p.).

Duomenys yra reikalingi tam, kad galėtume pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus (GDPR 9 str. 2 d. f p.).
Tol kol trunka teisiniai procesai ir 10 metų po teisinių procesų pasibaigimo.  

Prašome peržiūrėti atsakymą į 3 klausimą aukščiau – privalote pateikti tą informaciją apie Jus, kuri yra būtina tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimus, išnagrinėti prašymus, pretenzijas ar kitus reikalavimus. Jums nepateikus šios informacijos, negalėsime atsakyti į Jūsų klausimus ir/ar išnagrinėti Jūsų skundų, pretenzijų ar prašymų.

Informacija yra renkama tiesiogiai iš Jūsų. Mes renkame tik tiek informacijos, kiek Jūs mums jos pateikiate.

Su Jumis susijusią informaciją mes perduodame šiems subjektams tik tada, kai tai būtina ir leidžiama pagal galiojančius įstatymus bei dėl 3 dalyje išvardytų priežasčių:

Jūsų informacija nėra perduodama už Europos Ekonominės Erdvės ribų, kai ją tvarkome 3.1 bei 3.3 punktuose nurodytais tikslais. Socialinių tinklų administravimo apimtyje tvarkomi duomenys gali būti tvarkomi už Ekonominės Erdvės ribų konkrečių socialinių tinklų valdytojų (pvz., Meta) iniciatyva.

Meta (Facebook bei Instagram socialiniai tinklai) nebesiremia „Privacy Shield“ duomenų perdavimo į JAV mechanizmu, bet ir toliau dalyvauja šioje programoje. Asmens duomenų perdavimui už Europos Ekonominės Erdvės ribų Meta naudoja Europos Sąjungos komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas.

GDPR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

Bendrovė nepriima jokių sprendimų, paremtų vien automatizuotu surinktų asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą.

  1. Ar Jūsų interneto puslapis palieka slapukus mano kompiuteryje ar įrenginyje?

Ne, mūsų interneto tinklalapyje nėra naudojami slapukai.

  1. Šios Privatumo politikos pakeitimai

Ši Privatumo politika įsigalioja 2022-11-21 ir liks galioti iki tolimesnių pakeitimų ateityje, kurie įsigalios iš karto, kai ši Privatumo politika bus paskelbta šiame internetiniame tinklalapyje.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mes pasiliekame teisę bet kada atnaujinti ar keisti šią Privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai tikrinti čia talpinamus dokumentus.

  1. Kaip susisiekti su Bendrove?

Jeigu turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus arba turite kitų, su šia Privatumo politika susijusių klausimų, prašome susisiekti su Bendrove el. pašto adresu info@pasilaiciaipc.lt arba tel. Nr.: +370 698 11898.


[1] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

[2] Europos Ekonominę Erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.